งานเกษตรแฟร์ครั้งที่ 13
           “งานเกษตรแฟร์ครั้งที่ 13” พบกันโปรโมชั่นร้อนแรงแห่งปี และส่วนลดพิเศษ เฉพาะจองปุ๋ยอินทรีย์ อินทรีย์เคมี และปุ๋ยเคมี ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พบกันตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. บริเวณเกษตร บูธที่42 ใกล้กับที่จอดรถของงาน สอบถามเพิ่มเติม โทร 083-0391887 (
งานศึกษาค้นคว้า: กรณีศึกษา เกษตรอินทรีย์พลิกฟื้นวิถีเกษตรกรไทย
งานศึกษาค้นคว้า: กรณีศึกษา เกษตรอินทรีย์พลิกฟื้นวิถีเกษตรกรไทย แนวคิดแนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์ คือ การบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรแบบองค์รวม ซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนจากการเกษตรแผนใหม่ที่มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งสูงสุดโดยการพัฒนาเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการให้ธาตุอาหารพืชและป้องกันก
ตลาดยางพาราจีน-ไทย
โดย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศจีนเป็นอีกประเทศสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 และเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจกับไทยอย่างสูง ทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยการค้าระหว่างไทยกับจีนได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่

อ่านข่าวทั้งหมด